Författararkiv: Erik

Orsakar människan global uppvärmning? – Del II

Inledning Vi skall i denna artikel fortsätta undersöka frågan huruvida det huvudsakligen är människan som orsakat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 1750 då industrialiseringen inleddes (AGW hypotesen). Jag har tidigare skrivit en övergripande sammanfattning här där jag jämför IPCCs hypotes med Harde/Salbys hypotes kring hur förändringen av CO2 i atmosfären modelleras. I detta inlägg… Läs mer »

Orsakar människan global uppvärmning? – Del I

Inledning Vi skall i denna artikel undersöka frågan huruvida det huvudsakligen är människan som orsakat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 1750 då industrialiseringen inleddes. Vi brukar få höra att frågan är allsmäktigt avgjord eftersom 97% av forskarna är överens och att detta därför inte längre kan ifrågasättas. Men även de stackars förtappade tre procenten… Läs mer »

Orsakar människan global uppvärmning? (lång version)

Sammanfattning Denna artikel tar upp frågan huruvida det verkligen är människan som huvudsakligen orsakat den observerade ökningen av CO2 i atmosfären. Frågan anses vara avgjord trots att det finns forskning som pekar åt olika håll. Här går vi igenom två alternativa hypoteser kring hur CO2 interagerar med atmosfären. Den ena hypotesen stöds av IPCC och… Läs mer »

Klimatfrågans psykologi

Den vetenskapliga grundfrågan när det gäller klimatet är mycket komplicerad. Klimatsystemet är komplext med ett stort antal variabler som interagerar, ofta genom icke-linjära (turbulenta) samband. För att försöka förstå alla samband och därmed tro sig kunna veta något om framtiden stödjer man sig främst på datormodeller. Men dessa modeller är inte validerade och är därmed… Läs mer »

En grundläggande bakgrund

Det finns mycket problem med det moderna samhället relaterat till miljön såsom giftiga utsläpp, ändliga resurser, överexploatering, utrotning av djurarter etc. Ett av de största problemen anses vara utsläppen av växthusgaser och att människan därigenom orsakar en höjning av temperaturen på jorden. Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat och denna ökning antas numera av de flesta… Läs mer »