Temperaturen driver CO2-halten!

Av | 27 september, 2023

Jag har tidigare skrivit en artikel där jag påvisar att frågan om mänsklig påverkan på klimatet är långt ifrån vetenskapligt avgjord här. Jag har också skrivit två artiklar som tar upp två alternativa synsätt (Murray Salby & Herman Hardes alternativ jmf. IPCC) kring sambandet mellan jordens yttemperatur och atmosfärens koldioxidhalt här och här. Artiklarna tar upp många olika aspekter och en av dessa är frågan vad som egentligen orsakar vad. Är det verkligen så att en förändring av koldioxidhalten orsakar de observerade temperaturförändringarna, eller kan det vara tvärtom?

Som Salby & Harde påpekat finns det stöd i tillgängliga data för att det faktiskt är temperaturen som övervägande ändras före koldioxidhalten. Nu har det kommit ny forskning som stöder denna hypotes. Koutsoyiannis et.al. 2023 (Sci, vol 5, issue 3) har i artikeln “On Hens, Eggs, Temperatures and CO2: Causal Links in Earth’s Atmosphere” utfört en noggrann analys av data från den tidsperiod som vi har bäst underlag för. Dvs. de har undersökt perioden 1959 och framåt, då vi har kontinuerligt uppmätta data för både CO2 och temperatur. De har gjort en matematisk jämförelse mellan olika dataserier och utvärderat om det är möjligt att finna korrelation för respektive orsakssamband. Analysen har gjorts för flera olika tidsskalor med likvärdiga resultat. Deras slutsatser är enastående!

Figuren nedan visar (övre grafen) utvecklingen av förändringen av årsdata (årliga globala medelvärden, NCAR/NCEP) för temperatur och CO2 (logaritmen, Mauna Loa) respektive. De två undre graferna visar hur förändringen i medeltemperatur vid en tidpunkt ändras i relation till förändringen i CO2 för perioden 6 månader efter (vänstra grafen) och 6 månader före (högra grafen).

Screen Shot 2023-09-26 at 10.18.28 AM
Figur 1. Sammanfattning av resultaten från Koutsoyiannis et.al. 2023. Den övre grafen visar
förändringen av årsdata (årliga globala medelvärden NCAR/NCEP) för förändringen av temperatur
och CO2 (logaritmen, Mauna Loa) respektive.
De två undre graferna visar hur förändringen i medeltemperatur vid en tidpunkt ändras i relation till
förändringen i CO2 för perioden 6 månader efter (vänstra bilden) och 6 månader innan (högra bilden).

Som synes finns det en tydlig korrelation mellan förändring av temperaturen och koldioxidhalten när jämförelse görs för förändring av CO2 under 6-månaders perioden efter (vänstra grafen). När samma jämförelse i stället görs för 6-månaders perioden innan (högra grafen) så försvinner korrelationen. Resultatet visar att sannolikheten är mycket större att T ändras före CO2 än tvärtom! Det är dock fullt möjligt att båda parametrarna påverkar varandra. Korrelation finns men kausalitet är därmed inte bevisad. Det skulle hypotetiskt kunna vara någon ytterligare faktor som påverkar båda dessa parametrar och att korrelation därför finns utan kausalitet.

Intressant nog har författarna även på samma sätt undersökt hur det förhåller sig med de resultat som de globala “klimatmodellerna” (GCM) ger. Man använde samma metodik applicerad på “modellernas” utdata och fann att resultatet blev tvärtom! I “modellerna” driver CO2-halten temperaturen. Dvs. “modellerna” och verkligheten stämmer inte överens. Som jag skrivit om i mina tidigare artiklar så tror jag att detta beror på hur CO2-beroendet implementerats i “modellerna”. Det har genom den s.k. Bern-modellen gjorts på ett orealistiskt sätt. “Modellerna” är i praktiken hypotetiska gissningar som nu kan betraktas som falsifierade.

Man kan givetvis tycka att resultatet att temperaturen driver förändring av CO2-halten inte är intuitivt korrekt med tanke på växthuseffekten. Men faktum är att människans årliga utsläpp av CO2 enbart motsvarar ungefär 4% av de utsläpp som orsakas av naturen.

Personligen betraktar jag dessa resultat som ett stort genombrott för klimatforskningen när det gäller människans eventuella påverkan på klimatet!

Jag citerar avslutningsvis författarnas egna slutsatser:

“The results are clear: changes in CO₂ concentration cannot be a cause of temperature changes.
On the contrary, temperature change is a potential cause of CO₂ change on all time scales.
As we conclude in the paper, “All evidence resulting from the analyses of the longest available modern
time series of atmospheric concentration of [CO₂] at Mauna Loa, Hawaii, along with that of globally
averaged  T, suggests a unidirectional, potentially causal link with  T as the cause and [CO₂] as
the effect. This direction of causality holds for the entire period covered by the observations (more than 60 years).”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *