Antropogen klimatpåverkan, en kidnappad fråga! – Vilka är motiven?

Vilka faktorer som styr jordens temperatur är ju en relevant naturvetenskaplig fråga men utifrån frågeställningen i tidigare refererade artikeln tycker jag det är en underordnad fråga. Under den aktuella tidsperioden, påvisar artikeln att människans utsläpp av CO2 är för små för att ha betydelsefull påverkan på den globala medeltemperaturen. Vi måste således sluta att ställa… Läs mer »

Temperaturen driver CO2-halten!

Jag har tidigare skrivit en artikel där jag påvisar att frågan om mänsklig påverkan på klimatet är långt ifrån vetenskapligt avgjord här. Jag har också skrivit två artiklar som tar upp två alternativa synsätt (Murray Salby & Herman Hardes alternativ jmf. IPCC) kring sambandet mellan jordens yttemperatur och atmosfärens koldioxidhalt här och här. Artiklarna tar… Läs mer »

Är klimatfrågan en religion?

Alla människor har mer eller mindre behov av att utöva projicering, dvs. att i det yttre förlägga aspekter av personligheten som finns dolda inom en och som därmed är omedvetna. En viktig sådan inre aspekt är själen, dvs. vårt inre sanna jag. Om man inte har kontakt med sin själ så har man inget annat… Läs mer »

Råder det konsensus inom klimatforskningen?

Inledning Jordens klimat är resultatet av ett extremt komplext system. Det globala klimatsystemet består av många underliggande delsystem som vart och ett styrs av många parametrar som samverkar genom olika typer av samband på olika längd- och tidsskalor. Att analysera systemet utmynnar inte sällan i ett “hönan och ägget” liknande cirkelresonemang. Många samband är dessutom… Läs mer »

Klimatfrågans andliga dimension

Att ha en bestämd åsikt kring ett ämne som man inte kan något, eller mycket lite om, det är ett märklig tillstånd som en människa kan befinna sig i. Som om det inte räckte, en människa i det tillståndet är ofta inte bara bestämd kring de egna åsikterna, man anser sig även ha rätt att… Läs mer »

Orsakar människan global uppvärmning? – Del II

Inledning Vi skall i denna artikel fortsätta undersöka frågan huruvida det huvudsakligen är människan som orsakat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 1750 då industrialiseringen inleddes (AGW hypotesen). Jag har tidigare skrivit en övergripande sammanfattning här där jag jämför IPCCs hypotes med Harde/Salbys hypotes kring hur förändringen av CO2 i atmosfären modelleras. I detta inlägg… Läs mer »

Orsakar människan global uppvärmning? – Del I

Inledning Vi skall i denna artikel undersöka frågan huruvida det huvudsakligen är människan som orsakat ökningen av koldioxidhalten i atmosfären sedan 1750 då industrialiseringen inleddes. Vi brukar få höra att frågan är allsmäktigt avgjord eftersom 97% av forskarna är överens och att detta därför inte längre kan ifrågasättas. Men även de stackars förtappade tre procenten… Läs mer »

Orsakar människan global uppvärmning? (lång version)

Sammanfattning Denna artikel tar upp frågan huruvida det verkligen är människan som huvudsakligen orsakat den observerade ökningen av CO2 i atmosfären. Frågan anses vara avgjord trots att det finns forskning som pekar åt olika håll. Här går vi igenom två alternativa hypoteser kring hur CO2 interagerar med atmosfären. Den ena hypotesen stöds av IPCC och… Läs mer »

Klimatfrågans psykologi

Den vetenskapliga grundfrågan när det gäller klimatet är mycket komplicerad. Klimatsystemet är komplext med ett stort antal variabler som interagerar, ofta genom icke-linjära (turbulenta) samband. För att försöka förstå alla samband och därmed tro sig kunna veta något om framtiden stödjer man sig främst på datormodeller. Men dessa modeller är inte validerade och är därmed… Läs mer »

En grundläggande bakgrund

Det finns mycket problem med det moderna samhället relaterat till miljön såsom giftiga utsläpp, ändliga resurser, överexploatering, utrotning av djurarter etc. Ett av de största problemen anses vara utsläppen av växthusgaser och att människan därigenom orsakar en höjning av temperaturen på jorden. Under 1900-talet har den globala medeltemperaturen ökat och denna ökning antas numera av de flesta… Läs mer »